Beschrijving Tarief
Online Coaching 60 min 60 euro incl. BTW
Wandelcoaching 60 min 60 euro incl. BTW
Wandelcoaching 90 min 90 euro incl. BTW
Faalangst Training online 60 min 60 euro incl. BTW
Faalangst Training in het bos 60 min 60 euro incl. BTW
Faalangst Training in het bos 90 min 90 euro incl. BTW
Creative Writing Coaching online 50 min 40 euro incl. BTW